Borttagning eller byte av isbehållare

Senast uppdaterad 2024-04-18 16:26

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


Borttagning eller byte av isbehållare

Ta bort isbehållaren och skaka för att lossa kuberna eller rengöra enligt förklaringen i användarhandboken

VARNING

Använd ALDRIG en isplockare eller liknande vassa instrument för att bryta isen. Detta kan skada isbehållaren och utmatningsmekanismen. Använd varmt vatten för att lossa fast is. Innan du byter iskorg, se till att den är helt torr.


VIKTIG

Undvik att vrida skruven i isbehållaren när du tar bort eller byter iskorg. Om skruven av misstag roteras, justera skruven igen genom att vrida den i 45 graders varv (se nedan) tills isbehållaren passar på plats med drivmekanismen. Om skruven inte är ordentligt inriktad när du byter ut isbehållaren kommer kylen inte att fördela is. Dörren till färska livsmedel kanske inte heller stängs ordentligt, vilket kan leda till att varm luft läcker in i facket för färska livsmedel