Hur man demonterar och monterar dörrens säkerhetsspärr (2)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:53

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt


DÖRRESÄKERHETSANORDNING (MED INKORPORERAD FLANGE)

Ta bort plastringen som fäster bälgtätningen på skåpet.

Lossa bälgtätningen från skåpet.

Lossa de två skruvarna som håller fast dörrens säkerhetsspärr på frontpanelen.

Ta enheten och flytta den åt vänster.

Vrid den mot insidan (flänsens högra sida).

Dra ut den åt höger och ta bort den.


Dra ut ledningsskyddet från dörrskyddsanordningen.

Koppla bort kontakten

För att återmontera dörrens säkerhetsanordning, upprepa samma åtgärder i omvänd ordning.

Innan du drar åt skruvarna för att fästa dörrskyddet på frontpanelen, se till att flänsen är ordentligt placerad på utsidan, vilket pilarna indikerar.

Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 2,5 Nm.