Hur man tar isär och monterar dörrens säkerhetsspärr (1)

Senast uppdaterad 2021-03-23 09:54

Avaktivera apparaten och dra ut stickkontakten ur vägguttaget före underhållsarbete.

Var alltid försiktig när du flyttar apparater, för tunga apparater är det nödvändigt att två personer flyttar dem.

Använd alltid skyddshandskar och skyddsskor.

Observera att självreparation eller icke-professionell reparation kan få säkerhetsmässiga konsekvenser om de inte görs ordentligt

Dörrsäkerhetsspärr

Word-importbild

Ta bort järnringen som håller bälgtätningen på enheten.

Ta bort den aktuella delen av bälgtätningen från enheten.

Word-importbild

Lossa de två skruvarna som håller fast dörrens säkerhetsspärr på frontpanelen.

Word-importbild

Ta enheten och flytta den åt vänster.

Word-importbild

Vrid den mot insidan (flänsens högra sida).

Word-importbild

Dra ut den åt höger och ta bort den.

Word-importbild

Dra ut dörrens säkerhetsspärr.

Var försiktig i enhetens nedre del eftersom det finns en liten stav.

Dra inte ut den för mycket annars kommer den lilla stången ut ur sitt säte i filterkroppen, som beskrivs nedan.

Word-importbild

Ta bort den lilla stången från stiftet (efter borttagning förblir den i lodrätt läge).

Word-importbild

Dra ut ledningsskyddet från luckans säkerhetsspärr.

Koppla bort kontakten.

Upprepa samma uppgifter i omvänd ordning för att återmontera dörrens säkerhetsspärr.

Word-importbild

Se till att den lilla stången är korrekt placerad i förhållande till dörrens säkerhetsspärr (se bilden högst upp på sidan).

Den lilla stången måste placeras korrekt i sitt säte enligt pilens indikation.

Word-importbild


Innan du drar åt skruvarna för att säkra dörrens säkerhetsspärr på frontpanelen, se till att flänsen är ordentligt placerad på utsidan, vilket indikeras av pilarna.


Dra åt skruvarna med ett vridmoment på 2,5 Nm.

Upprepa samma uppgifter i omvänd ordning för att återmontera dörrens säkerhetsspärr.